Desplegar menú lateral

Caracterització i eficiència d'agrosistemes per una producció de porcs ibèrics més sostenibles

Data d'inici: 02/10/2014 Data de fi: 31/05/2018
Programa responsable: Benestar animal

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Els objectius del projecte són:

a) Desenvolupar i implementar estratègies innovadores en l’àmbit de l’alimentació, el control reproductiu i l’avaluació de l’eficiència del sistema productiu per tal d’optimitzar la producció del porc Ibèric de forma sostenible des del punt de vista econòmic i ambiental , conservant l’alta qualitat dels seus productes .

b) Proposar millores en les explotacions per optimitzar la producció i establir valors de referència per avaluar l’efecte de les estratègies plantejades en nutrició, reproducció, benestar animal i qualitat del producte, a fi d’analitzar l’eficiència global del sistema i la evolució .

c ) Determinar els efectes de les diferents estratègies nutricionals i reproductives assajades sobre la composició corporal in vivo , la qualitat de la canal i la carn i les característiques organolèptiques i preferències dels consumidors .

d) Estudiar els efectes en el transcriptoma de l’alimentació amb dietes de baixa proteïna i de protocols de inmunocastración de mascles .