Desplegar menú lateral

Grup Operatiu: Estalvi d'aigua en el conreu de l'arròs, mitjançant la introducció de tècniques agronòmiques innovadores.

Data d'inici: 01/01/2016 Data de fi: 31/12/2017
Programa responsable: Cultius Extensius Sostenibles

Investigador principal:

Entitats finançadores:

La baixa eficiència en l’ús de l’aigua de reg que té tradicionalment el conreu de l’arròs, és un handicap important en el marc de la gestió de l’aigua de les comunitats de regants a casa nostra, que tenen una diversitat de conreus important. Moltes vegades s’associa el conreu de l’arròs a una manera de fer molt tradicional i peculiar que genera un alt consum hídric, malgrat que el conreu anòxic de l’arròs pot venir associada a la necessitat de rentar les sals del sòl, però en altres ocasions respon únicament a la gestió tradicional que s’ha fet el conreu a casa nostra. L’estudi ha permès obtenir informació per desenvolupar posteriorment a camp una estratègia agronòmica d’estalvi d’aigua en el conreu de l’arròs, que permeti augmentar l’eficiència de l’aigua de reg a partir d’utilitzar el reg localitzat per degoteig i determinar els canvis agronòmics necessaris per optimitzar la producció i la gestió del cultiu.

                                           

 

Objectiu

L’objectiu principal del projecte és la introducció de tècniques agronòmiques i processos innovadors que permetin l’estalvi d’aigua en el conreu de l’arròs. Per aconseguir aquesta finalitat general es desenvolupen els següents objectius específics:

 

  • Determinar els avantatges i inconvenients de la sembra enterrada en el conreu de l’arròs. Introduir aquest sistema entre els arrossaires.
  • Determinar els avantatges i inconvenients deI reg per degoteig en el conreu de l’arròs. Quantificació del consum d’aigua i dels costos del sistema. Avaluar els canvis agronòmics que comporta.
  • Introducció dels regs intermitents en el conreu de l’arròs. Complementarietat amb la sembra enterrada.

                             

Les propostes han de permetre que el sector productor arrossaire català pugui ser més eficient en la utilització de l’aigua. L’estalvi d’aigua a l’Europa mediterrània és cada vegada més necessari perquè s’està convertint en un recurs escàs, tan en quantitat com en qualitat.

                                         

                               Vista comparativa d’una parcel·la d’estudi, a l’esquerra sembra convencional i a la dreta sembra en sec pocs dies desprès de la inundació.

Participants:

                                                   

Resultats:

Les propostes permetran que el sector productor arrossaire català pugui ser més eficient en la utilització de l’aigua. L’estalvi d’aigua a l’Europa mediterrània és cada vegada més necessari perquè s’està convertint recurs escàs, tan en quantitat com en qualitat. Aquesta menor disponibilitat de l’aigua regulada per la seva posterior utilització s’atribueix als efectes del canvi climàtic i dels usos del sòl.

 

Les tècniques que s’han estudiat també suposen una reducció significativa de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle –sobretot metà (CH4) i en menor mesura òxid nitrós (N2O) – associats al conreu de l’arròs i per tant, la introducció d’aquestes pràctiques són respectuoses amb el clima (López-Piñeiro, et al. (2012) A la vegada suposarà una producció arrossera més encaminada a la mitigació del canvi climàtic.

 

La producció d’arròs aeròbic, o en menys temps d’inundació al sòl, permet amb molta més facilitat per complir el reglament UE 2015/1006 de 25 de juny, pel que es redueixen els nivells d’arsènic (As) a l’arròs i els seus productes alimentaris elaborats. D’aquesta manera es produirà arròs més saludable. (Wiliams, 2007).

 

La introducció d’aquestes estratègies de reg poden comportar canvis respecte a altres pràctiques agronòmiques que s’utilitzen en el conreu de l’arròs. La incidència en la reducció de les dosis de sembra, canvis en les males herbes del conreu, o de la tipologia d’herbicides a utilitzar, la fertilització i la incidència sobre determinades plagues i adversitats: quironòmids, cargol poma, cranc americà, nematodes del sòl, o l’avifauna associada a l’arrossar.

Etiquetes: